Visie op onderwijs

Het onderwijs op de PBS kent de volgende uitgangspunten:

Elk kind voelt zich veilig en gewaardeerd

Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich prettig voelt op onze school. Daarom is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling:

Wij geven dit als volgt vorm:

 • Groepsvorming: Aan het begin van elk schooljaar en zo nodig ook gedurende het schooljaar wordt er expliciet aandacht gegeven aan groepsvorming
 • Aan het begin van elk schooljaar maakt elke groep afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas en school.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: Er wordt wekelijks tijd in het rooster gemaakt voor het verwerven van sociaal-emotionele vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ook wordt er gedurende de dag waar nodig aandacht hieraan gegeven; hetzij individueel, hetzij in kleiner of groter groepsverband.
 • Voorspelbaar leerkrachtengedrag: De leerkracht is voorspelbaar in zijn pedagogisch en didactisch handelen.
 • Leeromgeving: Elke ruimte in school heeft zijn eigen functie: thuisbasis, instructieplek, stiltewerkruimte, verwerkingsruimte en atelier. Dit geeft duidelijkheid en structuur.

Elk kind wordt uitgedaagd tot ontwikkeling

Elk kind mag trots zijn op wat het heeft bereikt! Daarom maken wij gebruik van differentiatie. Zo kan elk kind zich op zijn eigen niveau ontwikkelen.

Wij geven dit als volgt vorm:

 • Instructie: Elk kind krijgt instructie in de instructiegroep die aansluit bij zijn niveau. De leerkracht daagt de leerlingen uit en heeft zicht op de onderwijsbehoefte van elk kind. Voor kinderen met extra instructiebehoefte is er verlengde instructie.
 • Verwerking: Elk kind verwerkt de lesstof digitaal op zijn eigen niveau. Voor begaafde kinderen werken we met ‘compacten en verrijken’.
 • Basisdoelen: A.d.h.v. de methodetoetsen worden de basisdoelen van de kernvakken (rekenen, taal, spelling (begrijpend) lezen) bepaald. M.n. de oefeningen die hierop betrekking hebben, worden aangeboden.
 • Onderwijs op maat: Hoog/meerbegaafde kinderen krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan de plusklas van de Drieslag. Kinderen met een onderwijsbehoefte die afwijkt van ons reguliere onderwijsaanbod krijgen de lesstof zoveel als mogelijk afgestemd op hun eigen behoefte.

Regelmatig werken kinderen (samen) aan opdrachten die hun nieuwsgierigheid prikkelen. Hierdoor vergroten zij hun leef- en belevingswereld.

Wij geven dit als volgt vorm:

 • Projectmatig: Naast het inoefenen van de kernvakken (rekenen, taal, spelling (begrijpend) lezen) worden de andere vakken projectmatig en geïntegreerd aangeboden en verwerkt. Kennis en praktijk vloeien hierin samen. Dit maakt dat de aangeleerde vaardigheden betekenisvol worden.
 • 21e eeuwse vaardigheden: In ons onderwijs geven wij aandacht aan 21e eeuwse vaardigheden (zelfregulering, kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden, media wijsheid, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden)
 • Groepsdoorbrekend: Kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen kunnen dezelfde interesse of hetzelfde niveau hebben. Deze kinderen werken regelmatig met elkaar aan dezelfde opdracht.

Elk kind wordt uitgedaagd tot zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid

Wij vinden goede instructie belangrijk. Maar daarna mag elk kind zelfstandig aan het werk.

 • Uitgestelde aandacht: Door gebruik van het vraagtekenblokje leren de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht. De kinderen kunnen langere tijd zelfstandig (samen)werken.
 • Plannen, controleren, registreren: Kinderen leren hun eigen werk te plannen m.b.v. planbord, dag- en weektaken. Ook controleren zij waar mogelijk hun eigen werk. En zij registreren wat zij hebben gedaan.
 • Gesprekken: We voeren met elk kind individueel en klassikaal gesprekken over school en hoe het zich daar wil ontwikkelen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied.

Kennismaken

Wilt u meer weten over onze school, neem dan contact met ons op.