Digitale geletterdheid

De moderne maatschappij vraagt steeds meer kennis en vaardigheden op het gebied van ICT. Die vaardigheden zijn geïntegreerd in het projectmatig werken bij Wereldoriëntatie. De vier vaardigheidsgebieden waar kinderen mee oefenen zijn: computervaardigheden, programmeren, informatievaardigheden en mediawijsheid.

Inzet van devices

Wij gebruiken ICT bij het verwerken, oefenen en automatiseren van kennis. De leerlingen van alle groepen werken met chromebooks. In de onderbouw (groep 1 t/m 3) worden de chromebooks tijdens het 2e halfjaar ingezet bij het verwerken van rekenen en bij het projectmatig werken. In bouw 2 en 3 (groep 4 t/m 8) worden de chromebooks ingezet bij het verwerken en automatiseren van de leerstof en bij het projectmatig werken. Deze devices worden ingezet als (hulp)middel en ter ondersteuning van het onderwijs en vormen geen doel op zich. Het geeft de leerkrachten de mogelijkheid tot het geven van directe feedback en genereert inzicht in het leerproces van de leerlingen

Engels

Voor een succesvolle deelname aan onze maatschappij is kennis van de Engelse taal belangrijk. Engels maakt daarom onderdeel uit van het vakkenpakket op onze school. In de onderbouw ligt de nadruk op het kennismaken met de Engelse taal en daarop kunnen reageren. In de midden- en bovenbouw ligt de nadruk op de luister- en spreekvaardigheid. We gebruiken daarvoor de methode Take it easy.

Samenwerken

Coöperatief leren

Goed samenwerken leidt tot meer plezier in het leren en betere prestaties. Daarom besteden wij veel aandacht aan persoonlijke en sociale vaardigheden. Wij stimuleren kinderen tijdens de lessen om onderling samen te werken en coöperatief te leren. Hierbij worden zij uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. De kinderen zijn actief aan het leren en praten met elkaar over de leerstof, waardoor deze meer betekenis voor hen krijgt. Iedereen draagt zijn steentje bij, de kinderen hebben elkaar nodig en komen alleen door goed samenwerken tot de beste oplossing.Op deze manier werken de kinderen aan hun communicatieve en sociale vaardigheden. Zij leren om te gaan met elkaars verschillen en elkaars zwakke punten aan te vullen.

Tutorlezen en Maatjeslezen

In groep 3 is het leesonderwijs heel belangrijk en moeten de kinderen veel leeskilometers maken. Het is voor jonge kinderen van belang dat zij regelmatig hardop en onder begeleiding lezen. Daarom vragen we ouders en leerlingen uit de groepen 7 en 8 om op school met leerlingen uit groep 3 te lezen. Zij zijn dan de tutor van deze leerlingen. Ook lezen leerlingen uit de groepen 7 en 8 voor aan leerlingen uit de groepen 1 en 2. Dit noemen we maatjeslezen. De oudere leerlingen krijgen hiervoor vooraf instructie.

Zelfstandigheid

Onze onderwijskundige ambitie is het ontwikkelen van een actieve en zelfstandige leer- en studiehouding bij de leerlingen, waarbij recht wordt gedaan aan de verschillen tussen leerlingen. De leerlingen worden betrokken bij hun eigen leerproces op groeps- en individueel niveau.

Groepsniveau

Op groepsniveau wordt aangesloten bij het niveau van het kind, zodat het zich competent voelt voor de taak. In de bouwen is dit onder andere zichtbaar door het werken met een weektaak, gebruik van het model directe instructie en het werken met uitgestelde aandacht.

Individueel niveau

Wij stimuleren kinderen ook individueel om zelfstandig te leren. We voeren gesprekken met de kinderen (‘kindgesprekken’) over welbevinden, persoonlijke leerdoelen en resultaten. Zo leren de kinderen realistische doelen en prioriteiten te stellen. Ook leren zij reflecteren op het eigen handelen en feedback te gebruiken. Daarbij krijgen ze een goed inzicht in de ontwikkeling van hun eigen competenties. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen en gemaakte keuzes en krijgen zicht op de consequenties daarvan. Deze zelfverantwoordelijkheid wordt ook wel ‘eigenaarschap’ genoemd. Dit wordt opgebouwd vanaf de kleuterperiode.

Ontwikkeling van de eigen identiteit

De christelijke identiteit van onze school speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Kinderen worden gestimuleerd om hun eigen identiteit te ontdekken vanuit het  geloof in God. Zij leren zichzelf steeds beter kennen en de juiste keuzes te maken, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de mensen om hen heen. Om de eigen identiteit te ontdekken en ontwikkelen gebruiken wij onder andere een godsdienstmethode. Daarnaast komt de identiteit ook aan bod tijdens de wereldoriënterende vakken; het omgaan met de natuur, de verwondering over het leven en de schepping.