Uiteraard hoopt u dat de leerkracht aan wie u uw kind overdag toevertrouwt in dezelfde lijn zal denken, handelen en voelen als uzelf. Wij zien ouders als educatieve partners van de school. Ons onderwijs is een gezamenlijk product van leerlingen, ouders en de school. Wij proberen ouders daarom zoveel mogelijk te betrekken bij de school en werken nauw met hen samen. Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de schoolprestaties van de kinderen. Door een goede samenwerking tussen de kinderen enerzijds en school en ouders anderzijds stellen we de kinderen in staat om het beste uit zichzelf te halen.

Ouderhulp

Wij zijn heel blij met de vele ouders die ons helpen op school. Dit komt de kinderen en de school ten goede. Ook is het fijn om samen met het team en andere ouders opbouwend bezig te zijn. Zo leren we elkaar steeds beter kennen. Wilt u ook meehelpen op school? Bij de startgesprekken aan het begin van het schooljaar krijgt u een activiteitenblad waarop u kunt aangeven, waarbij u van dienst kunt zijn. Niet iedereen is in staat om te helpen. Daar hebben we uiteraard begrip voor. Gedurende de tijd dat u als ouders op school aanwezig bent of voor school meegaat bij excursies of andere activiteiten, bent u WA verzekerd.

Overblijfouders

Omdat wij een continurooster hebben, blijven alle kinderen op school over onder begeleiding van de leerkrachten.

Oudergebedsgroep

Iedere maand komen enkele ouders bij elkaar om voor de leerlingen, het team, de ouders en het bestuur van de school te bidden. Wilt u hier meer van weten dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon. Iedereen is welkom om zich aan te sluiten.

Ouderbijdrage

Ieder jaar wordt van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. De ouderbijdrage dient onder meer voor de bekostiging van een aantal doeleinden, waarvoor geen subsidie van het Rijk of de gemeente wordt ontvangen. We denken dan aan de kosten van een sportdag, vieringen, afscheidsavond van groep acht enz. Deze ouderbijdrage is vrijwillig.

Betaling ouderbijdrage

U kunt het bestuur machtigen om de ouderbijdrage automatisch van uw rekening af te schrijven. Hiervoor zijn formulieren op school verkrijgbaar. De kosten bedragen €32,00 per gezin. Indien u gebruik maakt van een machtiging krijgt u € 1,50 korting.