We werken met het leerstofjaarklassensysteem, maar kunnen daarin makkelijk differentiëren. Kinderen uit dezelfde groep krijgen in principe dezelfde basisstof, maar kunnen ook met de instructie van een hogere of lagere groep meedoen. Binnen een groep differentiëren we op ten minste drie niveaus. We proberen op deze manier zoveel mogelijk onderwijs “op maat” te geven.

Onderbouw (groep 1 & 2)

Kinderen leren en ontwikkelen zich door activiteiten die hun interesse hebben en waarin ze samen met anderen betrokken zijn. Voor jonge kinderen zijn dat spelactiviteiten. In groep 1 – 2 leren de kinderen spelenderwijs. Het plezier tijdens het spelen staat centraal en de sociale betrokkenheid van de kinderen wordt gestimuleerd. Kinderen imiteren in hun spel de handelingen en activiteiten van volwassenen. Elk kind doet dit op zijn eigen manier. Juist door dit nadoen, leren de kinderen in groep 1 en 2 vaardigheden zoals spreektaal en sociaal gedrag.

Spelen:

  • stimuleert de motorische vaardigheden;
  • bevordert de sociale vaardigheden;
  • maakt ervaringen met de wereld mogelijk;
  • vergemakkelijkt het omgaan met emoties;
  • stimuleert tot taal- en rekenontwikkeling;
  • helpt de betekenis van woorden, handelingen, symbolen en tekens te begrijpen;
  • nodigt uit om problemen op te lossen en te leren denken.

Kortom, spelen is leren!

Spelend leren

De rol van de leraar is tijdens het spelen heel belangrijk. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat kinderen vanuit zichzelf gaan spelen. Wij organiseren aantrekkelijke spelsituaties, observeren wat kinderen doen en kunnen, en creëren de omstandigheden waarin kinderen zich spelenderwijs optimaal kunnen ontwikkelen. Aantrekkelijke spelsituaties zijn spelsituaties die kinderen uitdagen. Zo is er bijvoorbeeld bij ieder project een themahoek. Bij ieder project zijn er mag- en moet-taken. Kinderen kunnen hun werk zelf plannen (binnen bepaalde grenzen) met het planbord dat in de groep aanwezig is. De leraar zorgt voor een passend aanbod op basis van de leerlijnen Jonge Kind.

Leerlijnen Jonge Kind

Leerlijnen Jonge Kind is een observatie- en registratie-instrument dat we gebruiken om de ontwikkeling van jonge kinderen over langere tijd in kaart te brengen. Aan de hand hiervan bepalen we hoe de ontwikkeling van de kinderen in de groep verloopt. Door ook te kijken naar de basiskenmerken, de betrokkenheid bij de activiteiten en de eventuele aanwezigheid van risicofactoren ontstaat een compleet beeld van de ontwikkeling van uw kind. Op basis hiervan kan de leraar de juiste pedagogische, didactische en organisatorische keuzes maken.

Midden- en bovenbouw

Vanaf groep 3 werken we met een methodisch leerstofaanbod. Het verwerven van kennis en vaardigheden staat hierbij centraal. Het gebruik van methodes borgt een doorgaande leerlijn in ons onderwijs. Een samenhangend onderwijsaanbod is voor ons van belang, omdat leerlingen daardoor dieper ingaan op de stof en die leren toe te passen in nieuwe situaties, waarbij kennis en vaardigheden met elkaar worden verbonden. Binnen dit programmagerichte onderwijs krijgt het individuele kind zoveel mogelijk ruimte om zich te ontwikkelen.