De directie heeft instemming nodig van de MR nodig voor bijvoorbeeld de inhoud van de schoolgids, tussenschoolse opvang, ouderbijdrage en lestijden. De MR volgt opbouwend kritisch het personeelsbeleid, het formatieplan, de identiteit, lesmethoden, veiligheid op school (denk aan het pestprotocol) en buitenschoolse opvang. Kortom een breed terrein aan onderwerpen.

Actieve advisering vanuit de MR

De MR kan ook zelf adviezen formuleren, waarop de directie verplicht is te reageren. De MR is dus de gesprekspartner van de directie namens zowel de ouders als het personeel. De belangen van uw kind staan voorop. Van MR-leden wordt uiteraard verwacht dat ze uit overtuiging handelen in overeenstemming met de identiteit van de school. De agenda’s van de MR-vergaderingen (ongeveer zes per jaar) liggen ter inzage op school, zodat iedereen kan lezen wat wordt besproken. Als u zelf onderwerpen voor een vergadering wilt agenderen, dan kan dat uiteraard. Het gaat tenslotte om uw kinderen.

De verslagen van de MR vergaderingen liggen ter inzage in de school. U kunt uw verzoek om inzage indienen via: margreeth@pbsdeglind.nl Tijdens het openbare gedeelte van de MR-vergadering bent u van harte welkom om specifieke zaken te bespreken. Ook doet de MR verslag van haar activiteiten in het MR-jaarverslag wat ter inzage ligt op school. [table id=4 /]

Vergaderdata MR 2019-2020

De vergaderdata van onze MR vindt u in de agenda op deze website en de papieren kalender.

Agenda

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Onze school is een van de zeven scholen aangesloten bij Stichting De Drieslag, wat betekent dat er ook zaken bovenschools geregeld moeten worden. Voor school overstijgende zaken is er de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (de GMR), die overlegt met Stichting De Drieslag. De GMR is de gesprekspartner van het Stichtingsbestuur namens ouders en personeel van de scholen. De 7 MR-en delegeren in feite een (duidelijk omschreven) deel van hun bevoegdheden aan de GMR. Namens de ouders neemt I. van de Kraats deel aan de GMR, namens het personeel M. Moggré